Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Axiom of completeness   

  • (kinh tế)
    Tiên đề về tính đầy đủ