Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Tiên đề về tính thích nhiều hơn thích ít.