Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Tiên đề về sở thích
    Trong lý thuyết CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, các cá nhân được giả định là tuân thủ các nguyên tắc về hành vi duy lý và các tiên đề khác về hành vi