Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo từ ghép)
    có tinh thần; có thái độ (như thế nào đó)
    những đứa trẻ hăng hái hoạt bát

    * Các từ tương tự:
    spirited, spiritedly, spiritedness