Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zoological /,zəʊə'lɒdʒikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] động vật học

    * Các từ tương tự:
    zoological gardens, zoologically