Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zoological gardens /,zəʊəlɒdʒikl'ga:dn/  

  • Danh từ
    vườn thú, sở thú