Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zoologically /,zəʊə'lɒdʒikli/  

  • Phó từ
    về mặt động vật học