Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ˈwɚkmən/ , pl -men /-mən/
    [count] :a skilled worker (such as an electrician or carpenter)

    * Các từ tương tự:
    workmanlike, workmanship