Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

workmanlike /'wɜ:kmənlaik/  

  • khéo léo