Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ; Mỹ cách viết khác willful)
  cố ý, chủ tâm
  wilful waste
  sự lãng phí cố ý
  ngoan cố
  a wilful child
  đứa bé ngoan cố

  * Các từ tương tự:
  wilfully, wilfulness