Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] cố ý, [một cách] chủ tâm
    [một cách] ngoan cố