Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cần kíp, sự khẩn cấp
  a matter of great urgency
  một việc rất khẩn cấp
  sự khẩn nài, sự khẩn khoản
  I detected an note of urgency in her voice
  tôi phát hiện ra sự khẩn nài trong giọng nói của chị ta