Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

importunity /,impɔ:'tju:nəti/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    sự nài nỉ, sự đòi dai
    phát cáu lên vì sự nài nỉ