Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperativeness /im'perətivnis/  

  • Danh từ
    tính chất cấp bách
    tính chất sai khiến, tính chất mệnh lệnh