Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneconomic /ˌʌnˌɛkəˈnɑːmɪk/  

 • adjective
  not making a profit
  an uneconomic business
  uneconomical
  an uneconomic car

  * Các từ tương tự:
  uneconomical