Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ vi phạm đạo lý
    kẻ tội lỗi