Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evil-doer /'i:vl'du:ə/  

  • Danh từ
    kẻ làm việc ác, kẻ làm hại