Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trespasser /'trespəsə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ xâm phạm
    (tôn giáo) kẻ tội lỗi