Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rách mòn vì thời gian
  (nghĩa bóng)
  sáo, sáo mòn
  time-worn expression
  một từ ngữ sáo mòn