Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ, (thường) số nhiều
  sự đau dữ dội
  sự giãy chết
  (nghĩa bóng) nỗi đau khổ, nỗi thống khổ, nỗi khổ sở
  Nội động từ
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) quằn quại

  * Các từ tương tự:
  throes