Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    âm nhấn (theo nhịp điệu hoặc theo âm luật) (trong câu thơ)
    (y học) cơn vật