Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sycophantic /,sikə'fæntik/  

 • Tính từ
  xu nịnh
  a sycophantic smile
  nụ cười xu nịnh

  * Các từ tương tự:
  sycophantical, sycophantically