Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spellbind /'spelbaind/  

  • Ngoại động từ spellbound
    làm say mê, làm mê đi (như bị bỏ bùa)

    * Các từ tương tự:
    spellbinder, spellbinding