Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ skeptical)(+ of, about)
  hoài nghi
  everyone says our team will winbut I'm sceptical of (aboutit
  mọi người điều nói đội của chúng ta sẽ thắng, nhưng tôi còn hoài nghi điều đó

  * Các từ tương tự:
  sceptically