Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sceptically /'skeptikli/  

  • Phó từ
    (Mỹ skeptically)
    [một cách] hoài nghi