Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nghi kỵ

    * Các từ tương tự:
    distrustfully