Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ác dâm
    thích thú những trò tàn ác

    * Các từ tương tự:
    sadistical, sadistically