Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sadistically /sə'distikli/  

  • Phó từ
    [một cách] khoái tàn ác
    [một cách] bạo dâm