Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sadistical /sə'distikl/  

  • Tính từ
    khoái [những trò] tàn ác
    bạo dâm

    * Các từ tương tự:
    sadistically