Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người khoái [những trò] tàn ác
    người ưa bạo dâm

    * Các từ tương tự:
    sadistic, sadistical, sadistically