Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revengeful /,ri'vendʒfl/  

  • Tính từ
    hiềm thù, đầy thù hằn

    * Các từ tương tự:
    revengefully, revengefulness