Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hơn hẳn; ưu việt
    hơn tất cả các đối thủ của anh ta

    * Các từ tương tự:
    pre-eminently