Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrivalled /ʌn'raivld/  

  • Tính từ
    (Mỹ unrivaled)
    không ai (gì) sánh được, vô song
    unrivalled in courage
    lòng can đảm không ai sánh kịp