Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay dằn dỗi (như trẻ con, nhất là về những việc không quan trọng)
    với giọng (với vẻ) dằn dỗi

    * Các từ tương tự:
    pettishly, pettishness