Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pettishly /'peti∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] dằn dỗi