Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

observation /ˌɑːbsɚˈveɪʃən/