Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monograph /'mɒnəgrɑ:f/  /'mɒnəgræf/

  • Danh từ
    chuyên khảo

    * Các từ tương tự:
    monographer, monographic, monographical, monographist, monography