Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monographer /mɔ'nɔgrəfə/  

  • Danh từ
    người viết chuyên khảo