Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monographic /mɔnə'græfik/  

  • Tính từ
    (thuộc) chuyên khảo; có tính chất chuyên khảo

    * Các từ tương tự:
    monographical