Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dũng mãnh; can trường; kiên quyết

    * Các từ tương tự:
    manfully, manfulness