Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manfully /'mænfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] dũng mạnh, [một cách] can trường;[một cách] kiên quyết