Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gây ảnh hưởng xấu, làm điều xấu; có hại

    * Các từ tương tự:
    maleficence, maleficent