Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maleficence /mə'lefisns/  

  • Danh từ
    tính hiểm ác, ác tâm