Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (xấu)
    nhạt nhẽo, thiếu sinh động
    they gave a lacklustre performance
    họ đã trình diễn thiếu sinh động