Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không kích thích, không kích động
    không hứng thú, không lý thú; buồn chán; tẻ nhạt