Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Cũng như illusory
    Tính từ
    dối trá; hão

    * Các từ tương tự:
    illusively, illusiveness