Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illusiveness /i'lu:sivnis/  

  • Danh từ
    sự đánh lừa, sự mắc lừa
    tính chất hão huyền, tính chất viển vông