Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngu ngốc, ngu xuẩn

    * Các từ tương tự:
    idiotical, idiotically