Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idealist /ai'diəlist/  

  • Danh từ
    người lý tưởng chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    idealistic, idealistically