Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chần chừ
    (Ê-cốt) nói vớ vẩn

    * Các từ tương tự:
    haversack, haversine